Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ5350Β/2021 αναφέρεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ, αναθέτοντας σε πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Έτσι,μέσω της πλατφόρμας μπορούν να παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών:

α) η παρακολούθηση της πορείας του έργου που ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία,
β) η υποβολή αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης,
γ) η διαχείριση ραντεβού των πιστοποιημένων επαγγελματιών,
δ) η καταχώρηση των βεβαιώσεων και σχεδίων απόφασης,  τις οποίες συντάσσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας,
ε) η τήρηση και επικαιροποίηση του μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών
στ) η δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων των επαγγελματιών μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσής τους
και πριν την πιστοποίησή τους,
η) εργασίες πρωτοκόλλου για τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.