Η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 2293 Β/2023 καθορίζει τη διαδικασία επανένταξης στις ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων.

Ο Φοροτεχνικός Σϋμβουλος  της Ένωσης, κ. Ιωάννης  Σαρματζής ενημερώνει τα μέλη ότι, :

1. Οφειλέτης που απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 ή

β) του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, δύναται, κατόπιν αίτησής του, να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και ευεργετήματα, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.

2. Η αίτηση για επανένταξη σε ρύθμιση κατά την παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης my AADE της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023. Η αίτηση για επανένταξη επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986. Εξαιρετικά σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Στην ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 1, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., απωλέσθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Από τις ρυθμίσεις αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.

3. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ίδιες οφειλές του, διαδοχικά, τόσο σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 όσο και σε ρύθμιση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, τις οποίες ρυθμίσεις απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δύναται να αιτηθεί την επανένταξη μόνο στην τελευταία απολεσθείσα ρύθμιση.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία επανένταξης υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν ενταχθεί στην πρώτη κατά σειρά απολεσθείσα ρύθμιση του πρώτου εδαφίου, όχι όμως και στην τελευταία απολεσθείσα ρύθμιση, στην οποία γίνεται επανένταξη, οι οφειλές αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 5036/2023.

4. Σε περίπτωση που οφειλές, οι οποίες είχαν ενταχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση της παρ. 1, έχουν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, οι οφειλές αυτές δύνανται να επανενταχθούν στην απο-λεσθείσα ρύθμιση μετά από επιλογή του οφειλέτη. Εάν στην πάγια ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οφειλές που δεν είχαν ενταχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση της παρ. 1, η πάγια ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει ως προς τις οφειλές αυτές.

5. Ο αιτών την επανένταξη σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 δηλώνει στην αίτησή του, ότι έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

6. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο (2) δόσεων της προς αναβίωση ρύθμισης εκ των οποίων η πρώτη θα πιστωθεί στη παλαιότερη ανεξόφλητη δόση της και η δεύτερη στην τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει.

7. Τυχόν καταβολές που έχουν διενεργηθεί για οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση κατά την παρ. 1 και δεν έχουν πιστωθεί σε αυτές κατά την ημερομηνία της επανένταξης, αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των ανωτέρω αποσβέσεων, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

8. Εάν ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία της επανένταξης σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης, να τις εξοφλήσει ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο. Εάν ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ανωτέρω οφειλές σε πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 για δεύτερη φορά κατά τις διατάξεις της υποπερ. γ’ της περ. 1 της ίδιας υποπαραγράφου και η οποία έχει απολεσθεί κατά την ημερομηνία επανένταξης, έχει τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, να υπαγάγει εκ νέου τις οφειλές αυτές στη πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. γ’ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

9. Εάν, μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο ή εξοφλήσει τις οφειλές του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε, απόλλυται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λόγοι απώλειας που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής στην οποία έγινε επανένταξη.