Υπόμνημα E.O.προς Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέματα που χρειάζονται αντιμετώπιση