Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην  ΠΟΛ 1272/1995, ο υπόχρεος στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, Ανάδοχος  Δημοσίων Έργων πρέπει, πριν την εξόφληση κάθε τιμολογίου πιστοποιούμενου λογαριασμού,  να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε δύο (2) αντίτυπα,……

Η Ένωση ζητά την άμεση  κατάργηση της ισχύος της ως άνω ΠΟΛ, που προβλέπει γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν συνάδουν με την εποχή μας.