Επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της  παρ. 8 του  άρθρου 221 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα,  σχετικά με τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις έργων ώστε να μετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, και οι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, αναφέρει εκτός των άλλων η ΠΕΔΜΕΔΕ στην επιστολή  που απέστειλε προς τον Υπουργό Υποδομών.

Ζητά λοιπόν  την  άμεση επαναφορά της διάταξης  της παρ. 8 του άρθρου   221 του Ν. 4412/2016, ως είχε προ της τροποποιήσεώς της από τον Ν. 4782/2021 ώστε να επανέλθει η ισορροπία και η διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες.