• Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που αναφέρεται στην συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Ε.ΕΠ.) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 158 ΥΟΔΔ/2024 . Αξίζει να σημιεωθεί ότι εκ μέρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής οι κ.κ, Αριστείδης Λυκογιάννης, Γενικός Γραμματέας της  ΠΕΔΜΕΔΕ και Παρασκευάς Τσάμπρας, μέλος της Δ.Ε. της Ένωσης
  • Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) για τα έτη 2024 & 2025 δημοσιεύτηκε στοΦΕΚ 148 ΥΟΔΔ/2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κ.κ. Μαρίνος Λαζάρου και Ευστράτιος Ζησιμόπουλος, μέλη της Δ.Ε  της ΠΕΔΜΕΔΕ, έχουν οριστεί ως μέλη της ως άνω Επιτροπής εκ μέρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αντιστοίχως.
  • Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 159 ΥΟΔΔ αναφέρεται στην Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.). Αξίζει να σημειωθεί ότι αναπληρωματικό μέλος της ως άνω Επιτροπής, εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ορίστηκε η κα Ελένη Δρίτσα, μέλος της Δ.Ε. του τμήματος Εταιρειών της Ένωσης