Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3380 Β/2024 ρυθμίζει τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Συγκεκριμένα εκτός των άλλων στην ως άνω απόφαση αναφέρονται:

  •  Τα Δικαιώματα χρήσης και τρόπος πρόσβασης ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
  • Η Διαδικασία εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
  •  Ο Χρόνος και  ο τρόπος υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών.
  • Η Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής
  • Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής
  • Η Υποβολή και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και η  Κατακύρωση
  • Η Υποβολή Προδικαστικών Προσφυγών