Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5343Β/2021 το πρότυπο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών μέσω ΣΔΙΤ