Η ΕΑΑΔΗΣΥ διαμόρφωσε την 3η έκδοση του πίνακα που περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις δημοσιεύσεως των διακηρύξεων στον εθνικό Τύπο, προσαρμοσμένο στην ισχύουσα νομοθεσία