Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων δεν είναι η ίδια για όλα τα άρθρα.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε πίνακα με το χρόνο έναρξης ισχύος κάθε άρθρου