Στο άρθρο 68 Ν. 4871/2021,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   246Α/2021,  αναφέρεται  ότι κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και ετήσιες του  έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 16η.2.2022.