Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», Εργολαβία Α-457, προϋπολογισμού 74.540.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:

24/04/2023, ώρα 10:00

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:

24/04/2023, ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί
• Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ στο link https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNotices
• Στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 196496