Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1811 Β/2020 η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την εκτέλεση έργων για τη φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων.

Οι δικαιούχοι Δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Επιτροπή που διοικεί το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Στην πρόταση του αιτούντος Δήμου, εκτός των άλλων, πρέπει  να παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου
ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης
καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

Εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου  πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του δικαιούχου Δήμου, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των διαδικασιών προκήρυξης του έργου, επιλογής αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, παραλαβής του έργου και πληρωμής του αναδόχου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις και διαδικασίες.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο έργου, ο δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του, σύμφωνα με το σκοπό υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον για πέντε (5) έτη

Ε.Ζ.