Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1386 Β΄/2020 ΚΥΑ  με την οποία συστήνεται νέο αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό
όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής
προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

. Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω μελετών για την ωρίμανση πράξεων του προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της επόμενηςπρογραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, κατασκευής τεχνικών έργων, της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με
αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς και μέσω οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους
τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α και Β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ,
όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία,κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.
Η προγραμματική περίοδος είναι τα έτη 2020 – 2023, με δυνατότητα παράτασης.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.  Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι όλη η χώρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.).

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο
Πρόγραμμα είναι:

α) η σκοπιμότητα της πρότασης, η οποία αντανακλά
στην ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, η οποία εξειδικεύεται επιμέρους:
i. στην αναγκαιότητα υλοποίησης των πράξεων σε
συνδυασμό με τη βιωσιμότητά τους στο χρόνο και τη
δυνατότητα αξιοποίησής τους,
ii. στο αποτύπωμα των πράξεων στην τοπική κοινωνία
β) η ωριμότητα της πρότασης,
γ) ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πρότασης,
δ) η ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου,
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού της,
ε) η μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και δεν μεταφέρονται σε αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μεταφέρονται στο σύνολο τους στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της  απόφασης, δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπορούν να αποσύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου.
Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας.