Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3265 Β/2021 δημιουργείται ειδική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης  με την ονομασία «myΕfka.
Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής
πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί για τις παρεχόμενες διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται στην εν λόγω ΚΥΑ.