ο Υπουργός Εσωτερικών με απόφασή   του ενέκρινε  την  επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 362.783.175,00 € σε Δήμους της Χώρας αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους