Τίτλος Έργου: Nature Based Solutions: Εκπαίδευση για τα πράσινα δώματα για μία αστική και κτιριακή βιωσιμότητα.

Έργο : Ανήκει στο Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσκληση 2021, της Βασικής Δράσης 2 των συμπράξεων συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στοιχεία του έργου : 2021-KA220-VET-7D7D053A.

Διάρκεια : 30 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2024.

Προϋπολογισμός :  328.900,00 €.

Συντονιστής εταίρος :  Fundación Laboral de la Construcción (Ισπανία).

Εταίροι : ΠΕΔΜΕΔΕ : (Ελλάδα), Scuola Edile Piacenza (Ιταλία), Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (Πορτογαλία) και Universitat de Valencia (Ισπανία).

Διακτυακός τόπος : www.naturbuild.eu

 

Λίγα λόγια για το έργο :

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι πόλεις του κόσμου καταλαμβάνουν μόνο το 3% της επιφάνειας της γης, αλλά ευθύνονται για το 60-80% της κατανάλωσης ενέργειας και το 75% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, το κύμα ανακαίνισης για την Ευρώπη στοχεύει να διπλασιάσει τουλάχιστον τα ποσοστά ανακαίνισης τα επόμενα 10 χρόνια και να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα των πόρων. Μέχρι το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν 160.000 πρόσθετες “πράσινες” θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.
Λαμβάνοντας υπόψη το έλλειμμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS), και πιο συγκεκριμένα στις πράσινες στέγες, το έργο NaturBuild στοχεύει να προσφέρει κατάρτιση για να εφοδιάσει τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις τάσεις της αγοράς και τους ευρωπαϊκούς στόχους για την πράσινη δόμηση και την αειφορία.
Το κύριο κοινό-στόχος αυτής της πρωτοβουλίας αποτελείται από καθηγητές και διευθυντές κατάρτισης, ερευνητές, τεχνικούς και επαγγελματίες του Κατασκευαστικού κλάδου  από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και από κέντρα κατάρτισης και εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα.

 

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο NaturBuilt προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

– Δημιουργία εκπαδευτικού υλικού για γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού τόσο στην απόδοση των κτιρίων, το αστικό κλίμα και τη βιοποικιλότητα.
– Ενότητα εκπαίδευσης για την εγκατάσταση: εξειδικευμένη κατάρτιση σύμφωνα με τα επαγγελματικά προφίλ που εμπλέκονται στην εγκατάσταση πράσινων στεγών, για την παροχή σαφών οδηγιών σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εγκατάστασης, χωρισμένα κατά επαγγέλματα.
– Ενότητα εκπαίδευσης για την  συντήρηση: εκπαίδευση για την παροχή οδηγιών σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στις διάφορες εργασίες συντήρησής τους. Η ενότητα αυτή θα καλύψει ενδεχομένως και την καταλληλότερη βλάστηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μεσογειακό κλίμα για κάθε τύπο πράσινης στέγης.
– Ενότητα αποδόμησης, με δύο κύριους στόχους:
* Πώς να αποδομήσετε μια πράσινη στέγη προκειμένου να εγκαταστήσετε μια νέα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις όπου η πράσινη στέγη δεν εγκαταστάθηκε σωστά ή για εκείνες τις πράσινες στέγες που δεν είναι βιώσιμες (π.χ. λόγω του τύπου της βλάστησης που χρησιμοποιήθηκε ή της ανεπαρκούς εγκατάστασης) και επομένως θα πρέπει να εγκατασταθεί μια πιο κατάλληλη.
* Πώς να αποδομήσετε μια (κανονική) στέγη. Για τις περιπτώσεις όπου η πράσινη στέγη πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτίριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί κανονική στέγη.
– Διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης: Το εργαλείο αυτό θα δημιουργηθεί για να βελτιώσει όχι μόνο την ψηφιοποίηση της κατάρτισης στον Κατασκευαστικό τομέα, αλλά και τις ικανότητες των εργαζομένων του.

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.