Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2024 Β/2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία  καθορίζονται τα ποσά για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του
έτους 2021.