Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2385 Β/2023 ρυθμίζει τα θέματα της υποχρέωσης  υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Η υποχρέωση των οικονομικών φορέων άρχεται ως εξής:
α. Για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών
Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας,ήτοι από 12.09.2023
β. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της υπόλοιπης Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024,
γ. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.
δ. για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται από την 1η.1.2025.
Για τις διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης αναφορικά με
την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων

Η  υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων  δεν εφαρμόζεται σε:
1. Δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, και συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 117Α και 327Α του ν. 4412/2016 (ήσσονος αξίας).
2. α) Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4412/2016,(Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα)

β) συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 4412/2016 ( Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών)  και

γ) συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4413/2016.

3. Λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ.

Σημειωτέον  ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 120 Ν. 4412/2016 η έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης ορίζεται ως εξής: 

1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών  νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,

2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.