Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επικρατείας εξέδωσαν ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3075 Β/2021 με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι ο δικτυακός  τόπος τήρησής του, η  δομή, το περιεχόμενο και η πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, η διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, ο χρόνος καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.