Ο Nόμος  4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 103Α/2022.

Α. Με τις διατάξεις του Νόμου αυτού  θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα, που αφορούν στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων  (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και ιδίως προβλέπονται τα εξής:

1.α Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%): – στη νέα εταιρεία, ήτοι στην εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό επιχειρήσεων, – σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, – στη νέα εταιρεία σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.

β. Καθορίζεται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της ως άνω απαλλαγής, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμού εταιρειών ή της ημερομηνίας πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. (άρθρα 1-6)

  1. Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρο 7)
  2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διοικητικές άδειες σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, υπέρ της νέας εταιρείας. (άρθρο 8)
  3. Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Επίσης, προβλέπεται, κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στα δημόσια βιβλία, η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων Υποθηκοφυλάκων και Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, ανεξαρτήτως του χρόνου συντελέσεως των σχετικών πράξεων. (άρθρο 9)
  4. Επιτρέπεται, σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρεία, έκπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 10)
  5. Τροποποιούνται οι διατάξεις για τη μεταφορά ζημίας από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρείας και ρυθμίζεται χρονικά η δυνατότητα εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής. (άρθρο 11)
  6. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή κάθε πράξης σχετικής με συγχώνευση ή μετατροπή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού  (άρθρο 12)
  7. Απαλλάσσεται κάθε σχετική με μετασχηματισμό πράξη από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού (άρθρο 13)
  8. Ορίζεται ότι οι  απαλλαγές που εφαρμόζονται για κάθε πράξη  που αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων έχουν εφαρμογή και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 14)
  9. Παρέχονται κίνητρα σε αγρότες (άρθρα 15-16)
  10. Τίθενται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου. (άρθρα 17 – 20)

 

Μορφές   μετασχηματισμών:

 Α. Συγχώνευση

Ως συγχώνευση ορίζεται η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η απόκτηση από εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων άλλης εταιρείας, που λύεται χωρίς εκκαθάριση

Β. Διάσπαση 

Ως διάσπαση ορίζεται η μεταβίβαση της περιουσίας μίας εταιρείας που λύεται χωρίς εκκαθάριση σε δύο τουλάχιστον εταιρείες

Γ. Μετατροπή

Ως μετατροπή ορίζεται η μεταβολή του νομικού τύπου μιας εταιρείας χωρίς να προηγηθεί λύση της.