Εκδόθηκε από το σχετικό  διεθνή  Οργανισμό το ISO 55000 με θέμα “Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων “.  Αφορά  σε μια σειρά  από  θέματα,  όπως τη  διαχείριση  διάρκειας ζωής, τις προτεραιότητες, το  σχεδιασμό και τη  διαχείριση έργων και επιχειρήσεων  σε λογιστικά θέματα κλπ. Η επίδρασή του αναμένεται να είναι σημαντικότερη αυτής του ISO 9000. Έχει όμως  διαφορετική  προσέγγιση,  δεν είναι μονοσήμαντο και επιτρέπει εναλλακτικές προσεγγίσεις.