Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  3657 Β/2024 αναφέρεται στη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων και των Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 2η Μαΐου 2024 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία.