Οι δαπάνες που συντελέστηκαν από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να δηλωθούν μέχρι την 28.02.2022, αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι υπόχρεοι Φορείς αναφέρονται στο άρθρο 83 Ν. 4727/2020