Διευκρινίσεις σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς παρέχει η πρόσφατη εγκύκλιος της ΕΑΔΗΣΥ.

Επισημαίνεται ότι, για όλες τις  διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο της 01.06.2024, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, πρόσκληση υποβολής προσφορών, κλπ) αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.