που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 363  Τεύχος Β' της 19ης Φεβρουαρίου 2013. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Διεύθυνση (Δ11) του Υπουργείου Ανάπτυξης διορθώνει την Απόφαση περί ΄΄Αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών''