Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε την απόφαση που καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων Α΄τριμήνου 2022, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  5565 Β/2022.

Στην ως άνω απόφαση αναφέρεται ότι:

  • Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α’, Β’, Γ’, Δ’ 2021 και Α’ 2022  εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.
  • Οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ’ τριμήνου του 2021  ισχύουν ως προσωρινοί, για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α’ τρίμηνο του 2022.
  •  Οι συντελεστές αναθεώρησης του Α’ τριμήνου 2022  ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.
  •  Νέες Εργασίες ή Εργασίες Εγκεκριμένων Τιμολογίων Αναθετουσών Αρχών, που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, θα αναθεωρούνται με χρήση συντελεστών σχετικών άρθρων, ομοειδών εργασιών.