Απάντηση στο κάτωθι ερώτημα ζητά  η Ένωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ:

“Ποια ήταν η γνωμοδότηση της  Αρχής για τη νομιμότητα  επί της  διάταξης του σχεδίου Νόμου που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, δεδομένου ότι η κράτηση  ποσοστού δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%ο) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου)  που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού δεν αποτελεί προϊόν ιδιωτικής  συμφωνίας”