Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει ότι την Τρίτη 26/10/2021 και από ώρα 06.30 π.μ. έως 08.00 π.μ., θα γίνουν από τον ΟΤΕ δικτυακές εργασίες  και αναμένεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να υπάρξουν διακοπές στην πρόσβαση προς το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς , με αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.