Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την
Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του και  θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ.

Για το λόγο αυτό δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, η αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και η εγγραφή νέων
χρηστών.

Σημειώνεται ότι, η πρόσβαση χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων και η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint δεν θα επηρεαστούν.

Το έγγραφο του Υπουργείου βρίσκεται εδώ