Στις 26 Απριλίου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) αναμένεται να εγκρίνει την έκθεσή της σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία. Η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) προειδοποιεί εκ νέου ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται και προτείνονται απέχουν πολύ από το να είναι ρεαλιστικές όσον αφορά στην εφαρμογή τους και θα έχουν πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις Κατασκευαστικές Εταιρείες και τους πελάτες τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με το σχέδιο συμβιβαστικών τροποποιήσεων, που επί του παρόντος  συζητούνται στο ΕΚ, αναμένεται ότι η οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (OEL) θα έχει  μειωθεί κατά 100 φορές σε σύγκριση με την ισχύουσα ΟΕΛ, δηλαδή σε 0,001 ίνες/cm3, εντός 4 ετών  από την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις που έγιναν σε εθνικό επίπεδο, όπου η ΟΕΛ είχε μειωθεί κατά 10 φορές, σε μια περίοδο αρκετών ετών, το κόστος της όλης διαδικασίας απομάκρυνσης του αμιάντου πολλαπλασιάστηκε κατά 3 έως 4 φορές, ανάλογα με το είδος των εργασιών που έπρεπε να γίνουν.
Το πρόσθετο αυτό κόστος περιλαμβάνει την προσαρμογή σε νέες και χρονοβόρες διαδικασίες για την  αναβάθμιση του προστατευτικού εξοπλισμού σε  ατομικό, συλλογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και πιό αυστηρές  διαδικασίες μέτρησης στη  διαχείριση  των αποβλήτων. Αντίθετα, το κόστος αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται για τα εργαστήρια  και προκύπτει  από την αγορά νέων μηχανημάτων και την επιμόρφωση του προσωπικού τους, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν.
Μεταξύ άλλων ανησυχητικών πτυχών, αναμένεται ότι η έννοια της “σποραδικής και χαμηλής έντασης έκθεση” θα διαγραφεί από την οδηγία. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε αλλαγή της δομή της αγοράς, εκδιώκοντας από την αγορά τις περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες που ασχολούνται με αμίαντο μόνο από καιρό σε καιρό, προς όφελος των εξειδικευμένων εταιρειών. Μειωμένος αριθμός παραγόντων της αγοράς θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ακόμη υψηλότερο κόστος για τους πελάτες, όπως ήδη συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ήταν πάντα στην κορυφή της ατζέντας της FIEC και θα παραμείνει προτεραιότητα. Ωστόσο, η FIEC είναι εξαιρετικά ανήσυχη για το γεγονός ότι οι  προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είναι καθόλου ρεαλιστικές όσον αφορά στην εφαρμογή τους από τους επαγγελματίες, με κίνδυνο  οι πολύ δαπανηροί και άκαμπτοι κανόνες να αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για τις εταιρείες και τους πελάτες τους να εργαστούν εντός του  νομικού πλαισίου.

Παραθέτουμε το αυθεντικό κείμενο εδώ