Τίτλος έργου: BIM4D – Developing green and digital skills for the use of BIM at end-of-life practices

 

Κωδικός έργου: 2023-1-EL01-KA220-VET-000158810

Διάρκεια έργου: έναρξη:03/24, λήξη: 02/26 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 250.000,00 €.

Συντονιστής εταίρος: ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

Εταίροι:

  • BERUFSFORDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH  – Γερμανία
  • GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Σλοβενία
  • CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL – Βέλγιο
  • SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO – Ιταλία
  • ISTITUTO PER L’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA – Ιταλία

Στόχος του έργου

Το έργο BIM4D στοχεύει να δημιουργηθεί το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για το θέμα της χρήσης της ΒΙΜ σε πρακτικές στο τέλος του κύκλου ζωής των κτιρίων και να ενισχύσει τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες των εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Aναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη χρήση BIM σε πρακτικές στο τέλος ζωής των κτιρίων και αντίστοιχες ανάγκες
  • Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τη χρήση του BIM στις πρακτικές στο τέλος ζωής των κτιρίων, την αναβάθμιση των κατασκευών και την ανάπτυξη διεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό κατεδάφισης/αποικοδόμησης
  • Ενίσχυση της χάραξης πολιτικής για την ψηφιοποίηση του τομέα κατεδάφισης/αποδόμησης και  την βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων
  • Κοινή χρήση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη χρήση BIM στο τέλος ζωής των κτιρίων 

 

Ιστοσελίδα: https://bim4d.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,  και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.