Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια δικτύου για το φορολογικό έτος 2021 δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 6375 Β/2021.