Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1215 Β/2020 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία:

-Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κατά το διάστημα από 08.04.2020 έως και 15.05.2020.

-Αναστέλλεται για το ίδιο ως άνω διάστημα κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης έργων με αναθέτουσα Αρχή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

-Παρατείνονται για το ίδιο διάστημα όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών Έρευνας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης