Με την εγκύκλιο  66/2013  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίδονται συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή  των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ