Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142 Α/ 2014 ο υπ΄αριθμ. 4269/2014 Νόμος με τίτλο  «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη  ανάπτυξη».

Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει  τις βασικές έννοιες και τη διάρθρωση  του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, το στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, το ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό,  την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή θεσμικών γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης.