Παράταση προθεσμίας    έως 30-1-2015 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής δίδει το Υπουργείο Οικονομικών