Δήμοσια διαβούλευση για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων”Εδώ η δημόσια διαβούλευση :  http://www.opengov.gr/minenv/?p=5152