Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3249Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην εξόφληση των υποχρεώσεων των  Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες μέχρι την 31.07.2017 και αφορούν μόνο σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

Έτσι:

Ο ασκών χρέη προίσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών έως και την 15.11.2017.  

Η ως άνω Δ/νση μεριμνά για την έκδοση υπουργικής απόφασης επιχορήγησης και οι Δήμοι εγγράφουν με αναμόρφωση του προυπολογισμού τους το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση. 

Τέλος η Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο.