Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 29/2017 Υ.Ο.Δ.Δ. οι αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας με θέμα:

1. Ορισμός Προέδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ και 

2. Ορισμός Πρόεδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ