Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2021 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Υποδομών με την οποία μετατίθεται η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις δημόσιες συμβάσεις για μελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/2005 για όλους τους φορείς του δημοσίου την 01.12.2015