Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α/2017 ο Ν. 4491/2017 ο οποίος  με τα άρθρα 20 έως και 23 τροποποιεί άρθρα του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 20 Ν. 4491/2017 αντικαθίσταται το άρθρο 174 Ν. 4412/2017 και, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι:

   Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση.  Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται με επίδοση σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά, κοινοποιείται δε εντός της ανωτέρω προθεσμίας και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

  Ένσταση ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρότη φορά.   

   Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η προϊστάμενη αρχή, κατά περίπτωση, υποχρεούνται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο Τεχνικό Συμβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης.       

   Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή αν παρέλθει άπρακτη η τρίμηνη, αυτός που υπέβαλε την ένσταση μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 175.

Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, νοούνται και οι άλλες αρχές,  οι οποίες αποφασίζουν επί των ενστάσεων.

Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι καταργείται η αίτηση θεραπείας, αφού πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Δικαστήριο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση.

 

Με το άρθρο 21 Ν. 4491/2017 αντικαθίσταται το άρθρο 175 Ν. 4412/2016 και, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι:

  Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό Εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσοτέρων διοικητικών εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφέυγων ή ο ενάγων.      Πρίν από την άσκηση της προσφυγής στο διοικητικό εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Ειδικά για δημόσια έργα προϋπολογισμού άνω των 500.000 ευρώ, η δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών. 

 Με το άρθρο 23 του ως άνω Νόμου προστίθενται παράγραφοι 14,15 και 16 στο άρθρο  376 Ν. 4412/2016: 

14. Το άρθρο 175 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται και στις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις έργων και μελετών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016.

15.Ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί έως την 1.11.2017, καθώς και αυτές για τις οποίες η προθεσμία άσκησής τους δεν έχει παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης.