Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1022 Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων  για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 01.03.2017. 

Ο ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης συνοδευόμενο από κατάσταση με τις δικαστικές αποφάσεις και τις διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 01.03.2017. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται μέχρι και την 30.06.2017. 

Επισημαίνεται ότι:

-Για δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες λόγω παρέλευσης απράκτου της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων απαιτείται και το σχετικό πιστοποιητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο

-Δεν συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ.

Εν συνεχεία εκδίδεται υπουργική απόφαση για την επιχορήγηση, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους και αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμου τους το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση

Η Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α,, αφού ελέγξει τους πίνακες, εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς το δικαιούχο.

Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών.

Οι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα πληρωμής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30.09.2017