Το Γ.Ε. Α απάντησε άμεσα στη διαμαρτυρία της  Ένωσης για το διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 24-6-2014, χωρίς να καλούνται  εργολήπτες δημοσίων έργων.

Στο έγγραφο που απέστειλε στην ΠΕΔΜΕΔΕ μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

«…Η Μονάδα μας θα εξετάσει τις επισημάνσεις σας και εφόσον απαιτείται θα προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Μέχρι την επίλυση  του  ζητήματος θα ανασταλεί η ανάθεση και υλοποίηση των σχετικών εργασιών. …….Εφόσον τελικώς απαιτηθεί η τροποποίηση των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω εργασιών με τη συμμετοχή αποκλειστικά εργοληπτικών εταιρειών εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, η Υπηρεσία μας προτίθεται να αναδημοσιεύσει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος …»