Την υπογραφή υπουργικής απόφασης δέσμευσης του υπολοιπόμενου ποσού για την ανατροφοδότηση της Σ.Α.Ε 571 για την ομαλή εξέλιξη των υπό εκτέλεση έργων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης.