Το Υπουργείο Υποδομών απέστειλε στην Ένωση προσχέδιο εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, (ΑΧΠ).  

Δεδομένου ότι το Υπουργείο ζητά τις τελικές παρατηρήσεις, καλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν άμεσα τις προτάσεις τους στη Νομική Υπηρεσία της ΠΕΔΜΕΔΕ.  

Στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι, όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν  από τους προσφέροντες να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν και  εν συνεχεία αξιολογούν τις πληροφορίες και απορρίπτουν  ή δέχονται την προσφορά.

Όμως, επειδή στο νομικό εθνικό  και κοινοτικό πλαίσιο δεν προβλέπεται σαφής  ορισμός των ΑΧΠ, στην εγκύκλιο αυτή διατυπώνονται  κριτήρια χαρακτηρισμού των προσφορών ως Α. Χ. Π. για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. 

Η εγκύκλιος εν συνεχεία παραθέτει περιορισμούς και πλαίσιο παροχής των εξηγήσεων από τους οικονομικούς φορείς και ενημερώνει για τον τρόπο αξιολόγησης των εξηγήσεων. 

Κατόπιν,  δίδονται παραδείγματα εφαρμογής σε διαδικασίες σύναψης έργου, μελετών  και  παροχής υπηρεσιών.

Τέλος παρουσιάζεται η βασική δομή του κόστους του αντικειμένου της σύμβασης έργου για την παροχή εξηγήσεων ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.