ΠΕΔΜΕΔΕ
Σύντομο Ιστορικό*

  1. Η ίδρυσις ενιαίας οργανώσεως του Επιστημονικού κατασκευαστικού δυναμικού της Χώρας ανέκυψεν ως ανάγκη μετά την ολοκλήρωσιν του ασφαλιστικού Οργανισμού της τάξεως δια του ιδρυτικού του οποίου Νόμου 6276/8-9-34 (μιαν διετίαν προηγουμένως είχεν ιδρυθή δια του Ν. 5655/32 το Ταμείον Συντάξεων Εργοληπτών) υπεχρεώθησαν (αρθρ. 3) οι πτυχιούχοι Εργολήπται δημοσίων έργων να εγγραφώσι εις τας ανά το Κράτος Εργοληπτικάς Οργανώσεις. Εν συνεχεία δια του Αν. Νόμου 2326/1940 (αρθρ. 7 παρ. 5) κατέστη πλέον συγκεκριμένη η υποχρέωσις αύτη δια να καταλήξη εις την οριστικήν διατύπωσιν αυτής δια του ισχύοντος και σήμερον αρ. 3 του Ν.Δ. 308/1947 δια του οποίου επί λέξει ωρίσθη ότι “ουδείς εργολήπτης γίνεται δεκτός εις δημοπρασίαν οιουδήποτε τεχνικού έργου εάν μετά των λοιπών απαιτουμένων κατά τας κείμενας διατάξεις σχετικών προς συμμετοχήν του εις δημοπρασίας δεν συνυποβάλλει εις την επί της δημοπρασίας επιτροπήν αφ’ ενός απόδειξιν πληρωμής πασών των κατά το εδάφ. α΄της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων εισφορών του (υπέρ ΤΣΜΕΔΕ) μέχρι και της προηγούμενης τριμηνίας, ώς ούτοι βάσει των κειμένων διατάξεων εκάστοτε καθορίζονται και αφ’ ετέρου αποδείξεις πληρωμής μέχρι και της καθ’ ην διενεργείται η δημοπρασία εξαμηνιαίας του οίκον, έτους απασών των προς το Τεχνικόν Επιμελητήριον οφειλών του, εφ’ όσον τυγχάνει μέλος αυτού, ή εφ’ όσον δεν τυγχάνει μέλος αυτού, των προς την ΠΕΣΕ εισφορών του ως αύται εγκρίνονται υπό του Πανελλαδικού Εργοληπτικού Συνδέσμου ΚΑΙ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ”.
  2. Μέχρι της ιδρύσεως του Ταμείου Συντάξεως Εργοληπτών (1932) υπήρχαν εις την Χώραν μόνον αι εργοληπτικοί οργανώσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών (ιδρυθέντος εν Αθήναις το 1920), του Συνδέσμου Εργοληπτών Θεσσαλονίκης ο “Πραξιτέλης” (ιδρυθέντος το 1917) και του Πανθεσσαλικού Εργοληπτικού Συνδέσμου (ιδρυθέντος το 1921). Εν έτει 1933 ιδρύεται η ΠΕΣΕΔΕ με σκοπόν την οργάνωσιν των ανά το κράτος Εργοληπτών δημοσίων έργων εις Συνδέσμους υπαχθησομένους εις την δύναμιν αυτής και ευθύς αμέσως κατά την ιδρυτικήν Συνέλευσιν της 20ής Οκτωβρίου 1935 ιδρύεται και η Ενιαία – Πανελλήνιος Ένωσις των Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπό την επωνυμίαν “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” με σκοπόν την δια της οργανώσεως ανύψωσιν της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης, την προάσπισιν των επαγγελματικών οικονομικών συμφερόντων και την προαγωγήν και βελτίωσιν των όρων της εξασκήσεως του επαγγέλματος των μελών αυτής. Το καταστατικόν της Ενώσεως ταύτης ενεκρίθη δια της υπ’ αριθμ. 7317 της 2.12.1935 αποφάσεως του Πρωτοδικείου αθηνών με προσωρινήν διοίκησιν απαρτιθείσαν υπό τα υδρυτικά μέλη 1) Κ. Κουρόπουλον, 2) Π. Κραντωνέλλην, 3) Δ. Λεωνίδαν, 4) Περ. Τριανταφυλλίδην, 5) Γ. Κουρμπάνην, 6) Π. Κουτρουμπάν, 7) Κ. Μανωλάκην, 8) Κ. Κωτάκην, 9) Σ. Φεσάν, 10) Φ. Καϊρήν, 11) Α. Σκαγιάννην, 12) Χ. Παπαγιαννόπουλον, 13) Ι. Βασιλείου, 14) Ν. Αλτηγόν, 15) Ε. Δεριτζάκην και 16) Π.Αθανασάκην. Η Ένωσις αύτη εγκατέστησε τα γραφεία της εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος και ευθύς μετά την κατοχήν δια της από 31.5.1946 αποφάσεως της Γεν Συνελεύσεως των μελών της ήλλαξεν η επωνυμία της εις “Πανελλήνιον Ένωσιν Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων” και κατά σύντμησιν “ΠΕΔΜΕΔΕ” δια τροποποίησεως το καταστατικού ταύτης, εγκριθείσης δια της υπ’ αριθμ. 5564/29.7.46 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος, υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μελών της 29.11.1971 το καταστατικόν ετροποποιήθη και συνεπληρώθη λαβόν την τελικήν μορφή του υφ’ ην δημοσιεύεται κατωτέρω (αι εν λόγω τροποποιήσεις ενεκρίθησαν δια της υπ’ αριθμ. 1074/1972 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών).
  3. Τα της εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων υπό προσώπων επιλεγομένων υπό του Κράτους συναντώμεν το πρώτον εις το Β.Δ. της 20/22.3.1884 “περί των προς εκτέλεσιν δημοσίων έργων συμβάσεων”, εις το άρθρον 3 του οποίου ορίζεται ότι προς συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν έκαστος διαγωνιζόμενος οφείλει να παρουσιάζει πιστοποιητικόν ικανότητος του εις εργολαβίας εκδιδόμενον υπό των Νομομηχανικών και θεωρούμενον υπό του Συμβουλίου δημοσίων έργων.Εν συνεχεία δια διαφόρων διατάξεων και ιδία του Νόμου ΓΟΗ/1905 και πολύ αργότερον του Ν. 5367/32 συναντώνται διατάξεις περί των πιστοποιητικών ικανότητος και πτυχίων εργοληπτών (αρ. 2 νόμου και ιδία αρθρ. 3 “Εκτελ.” Δ/τος 12,7.1932) δια να καταλήξωμεν εις την ψήφισιν του Ν.Δ 95/31.8/10.9.1946 “περί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων”, όπερ τροποποιηθέν και συμπληρωθέν δια των Ν.Δ. 795/1948, Α.Ν. 846/1948, Α.Ν. 869/49, Ν.Δ. 1054 και 1055/1949, ΝΔ. 1125/1949, Ν. 1474/1950, Ν, 1698/1951, Ν. 1712/1951, Ν.Δ. 2727/1953, Ν.Δ. 3916/1958, Α.Ν. 357/1968, 271/1969, Ν.Δ. 303/1969 και προσφάτως με τον Ν. 689/1977 εξακολουθεί ισχύον εισέτι, δι’ ου ρυθμίζονται λεπτομερώς τα αφορώντα την έκδοσιν, χρήσιν και αφαίρεσιν των πτυχίων εργοληπτών δημοσίων έργων, τας κατηγορίας αυτών κ.λπ.
  4. Δια την ιστορίαν αναφέρομεν ότι τα πρώτα 10 πτυχία (υπ’ αριθ. 1-10) εξεδόθησαν τον Ιανουάριον 1899 επ’ ονόματι των: 1) Γαννιά Ιωάννου, 2) Τούντα Αργυρίου, 3) Ανθή Νικολάου, 4) Τσότση Φράγκου, 5) Φραγκογιάννη, 6) Παπαδοπούλου Ηλία, 7) Κοτσολέβα Γεωργίου, 8) Γεωργοπούλου Γεωργίου, 9) Μαρκεσίνη Δημ. Και 10) Δράκου Δημήτριου.
  5. Η ΠΕΔΜΕΔΕ μέχρι του 1938 διοικείτο υπό συμβουλίου έκ των ως άνω ιδρυτών αυτής.

*όπως διατυπώθηκε εξ αρχής

1938 – 1944

Προεδρία :
ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλη :
Τ. ΚΑΜΑΡΑΣ
ΔΗΜ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Μ. ΑΒΕΡΩΦ
Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΣΑΡΡΗΣ
Α. ΤΖΙΡΜΠΙΝΟΣ

1944 – 1946

Προεδρία:
ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

Μέλη:
Χ. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ
Δ. ΒΟΙΛΑΣ
Χ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Ν. ΕΡΤΣΟΣ
ΔΗΜ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1946 – 1947

Προεδρία:
ΕΜΜ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και ΘΕΟΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μέλη:
ΑΝΤ. ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. ΖΟΥΝΗΣ
Β. ΠΙΤΤΑΚΟΣ
Α. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

1948 – 1949

Προεδρία:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

Μέλη:
ΦΡ. ΠΡΕΖΑΝΗΣ
Θ. ΖΟΥΝΗΣ
Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α. ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Π. ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ

1950 - 1951

Προεδρία:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

Μέλη:
ΦΡ. ΠΡΕΖΑΝΗΣ
ΣΠ. ΧΕΛΜΗΣ
Κ. ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ
Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΤ. ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

1952 - 1953

Προεδρία:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

Μέλη:
Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Σ. ΧΕΛΜΗΣ
Κ. ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ
Κ. ΦΕΣΣΑΣ
Π. ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ
ΑΧ. ΜΗΝΙΑΤΗΣ

1954 - 1955

Προεδρία:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

Μέλη:
Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Σ. ΧΕΛΜΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤ. ΦΕΣΣΑΣ
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Π. ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ

1956 – 1957

Προεδρία:
ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΕΣΣΑ και ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ

Μέλη: 
Ν. ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ
Κ. ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ
Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
Σ. ΧΕΛΜΗΣ

1958 – 1959

Προεδρία:
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΧΕΛΜΗ

Μέλη:
Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ν. ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ
Κ. ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ
Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

1960 - 1961

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΙΩ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤ. ΞΥΓΚΑΚΗΣ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΙΟΡΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΟΝ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

1962 - 1963

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
ΒΑΣ. ΕΜΚΕ
ΙΩ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ. ΞΥΓΚΑΚΗΣ

1964 - 1965

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
ΒΑΣ. ΕΜΚΕ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤ. ΞΥΓΚΑΚΗΣ
ΜΑΡ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
Ν. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΙΩ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ

1964 - 1965

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
ΒΑΣ. ΕΜΚΕ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤ. ΞΥΓΚΑΚΗΣ
ΜΑΡ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
Ν. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΙΩ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ

1966 - 1967

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤ. ΞΥΓΚΑΚΗΣ
Π. ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ
Γ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
ΑΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ

1968 - 1969

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΥΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ. ΞΥΓΚΗΣ
ΠΕΡ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Ν. ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ

1970 - 1971

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
Μ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΥΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ. ΞΥΓΚΗΣ
ΝΙΚ. ΚΟΥΡΟΣ
ΣΠ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

1972 - 1974

Προεδρία:
ΘΕΟΚΛΗ ΖΟΥΝΗ

Μέλη:
Μ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
ΙΩ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΙΩ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚ. ΚΟΥΡΟΣ
ΣΠ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

1975(Ιαν.-Απρ.)

Προεδρία:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Μέλη:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

1975(Μάιος-Ιούλιος)

Προεδρία:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΧΝΟΥ

Μέλη:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

1975-1977

Προεδρία:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑ

Μέλη:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ

1978-1980

Προεδρία:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ

Μέλη:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΔΑΤΟΣ

1980 - 1984

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

Μέλη:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΑΟΥΤΔΑΤΟΣ (Αντικατέστησε τον αποχωρήσαντα κ. Π. Κελίδη)

1984 - 1987

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ

Γεν. Γραμματέας:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

Μέλη:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΜΕΝΙΤΗΣ

1987 - 1990

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ

Γεν. Γραμματέας:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

Μέλη:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

1990 - 1993

Πρόεδρος:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

Aντιπρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γεν. Γραμματέας:
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Μέλη:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

1993 - 1996

Πρόεδρος:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ

Aντιπρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γεν. Γραμματέας:
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Μέλη:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

1996 - 1999

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Μέλη:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΤΙΤΟΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΕΥΗΣ

1999 – 2001 (Μάρτιος)

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Μέλη:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ

2001(Μάρτιος) - 2002

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Μέλη:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΒΡΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ

2002 - 2005

Πρόεδρος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Aντιπρόεδρος:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Μέλη:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΕΥΗΣ

2005 - 2008

Πρόεδρος:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Aντιπρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Μέλη:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΕΥΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

2008-2011

Πρόεδρος:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Aντιπρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Μέλη:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ (Αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ. Αθ. Καρανάσιο)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

2011-2014

Πρόεδρος:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Aντιπρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ

Μέλη:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ

2014-2017

Πρόεδρος:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Aντιπρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ

Μέλη:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

2017-2020

Πρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Aντιπρόεδρος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ

Μέλη:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

2020-2023

Πρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Aντιπρόεδρος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ

Μέλη:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

2023-2026

Πρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Aντιπρόεδρος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μέλη:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ