Οδηγίες του Φοροτεχνικού Γραφείου της Ένωσης προς τα Μέλη της Ένωσης

για το τέλος επιτηδεύματος κοινοπραξιών

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.3896/2011 όπως ισχύει, επιβάλλεται τέλος έκτακτης εισφοράς για τις κοινοπραξίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μητρώου της Δ.Ο.Υ. 

Προκειμένου για κοινοπραξίες για τις οποίες έχει γίνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ. αλλά στο Μητρώο εμφανίζονται ως ενεργές, θα πρέπει να προσκομιστεί το αποδεικτικό διαγραφής στο Μητρώο της εφορίας προκειμένου να μην υπολογιστεί τέλος επιτηδεύματος ή αν έχει ήδη επιβληθεί να διαγραφεί.

Σε περίπτωση που αποδεικτικό διαγραφής δεν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο,  τότε θα πρέπει να γίνει εκπρόθεσμη διακοπή της κοινοπραξίας , αρκεί φυσικά να μην έχει προβεί η κοινοπραξία σε πράξεις μετά την ημερομηνία που θα οριστεί ως ημερομηνία διακοπής. Αν η ημερομηνία διακοπής οριστεί πριν την 01/01/2011 τότε δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012, ενώ αν έχει ήδη επιβληθεί, μπορεί να γίνει αίτηση διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού. Υπενθυμίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται αναλογικά, σύμφωνα με τους μήνες που μια κοινοπραξία ήταν σε ισχύ μέσα στο έτος, με διάστημα 15 ημερών και πάνω μέσα στο μήνα να υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ενώ μικρότερο των 15 ημερών να μην υπολογίζεται. Με την υποβαλλόμενη δήλωση διακοπής θα συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της κοινοπραξίας πάγια ή εμπορεύσιμα και ότι η κοινοπραξία δεν έχει διενεργήσει συναλλαγές στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, μετά τη δηλούμενη ημερομηνία διακοπής.

Στο πρακτικό λύσης της κοινοπραξίας, μπορεί να εξουσιοδοτείται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα που μπορούν να διεκπεραιώσουν τη διακοπή της κοινοπραξίας στη Δ.Ο.Υ., σε διαφορετική περίπτωση η διακοπή διενεργείται από τον διαχειριστή.

Βλ σχετικά ΠΟΛ 1149/2012 και  ΠΟΛ 1149/2013