Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών να εκδώσει νεώτερη απόφαση για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τους Εργολήπτες δημοσίων έργων.