Το ΙΚΑ εξέδωσε Δελτίο Τϋπου με το οποίο ενημερώνει τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών έργων ότι  προκειμένου να υποβάλλουν τις ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μηνός  Ιουνίου 2016 έχει τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ προσαυξημένα κατά 1%. 

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΕΤΕΑ